Vad menas med induktion

Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare.
En vanlig konstruktion av en generator är en spole som roterar i ett magnetfält. Induktionshäll är en teknik som används i modernare spisar för matlagning.
Vad gäller din fråga om en ledare som rör sig i ett magnetfält så kan du tänka så.

Man samlar in information. En av de deduktiva metoderna kallas för matematisk induktion.
Han menar att det spelar ingen roll vad som kommer först, fakta eller teori.
Motståndet (resistansen) är olika i olika metaller.
Inom filosofin används termen kunskap med olika betydelser.

Vad menar vi egentligen när vi talar om förnuft eller rationalitet?

Induktionshäll –

Det finns deduktiva och det finns induktiva slutledningar.
Vad är en induktionshäll och vilka för- och nackdelar har den.
Figur X Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul. Vad baserar vi i så fall denna säkerhet på?

Induktion, deduktion och abduktion.
Argumentationsflödet vid deduktiv, induktiv och abduktiv ansats. Ansatsen som vi har utgått från i vårat examensarbete är den induktiva ansatsen.


Anpassad till Chalmers bok ”Vad är vetenskap egentligen?” Uppgiften går.
Beskriv, med exempel, vad som menas med induktiv härledning.
Men det säger dig förstås inte så mycket, om du inte först vet vad induktion är.

Induktion innebär enligt NE ”slutledning i vilken man sluter sig till.

NRCFs frågelåda i fysik – nyckelord: induktion

Hur lyder induktionsprincipen?
Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den?
Forskningsprocessen är oftast induktiv, dvs.
Veta i vilka enheter man mäter elektrisk effekt och energi.
Veta vad en generator används till.

Veta vad en transformator. Vad innebär korrespondenskriteriet?
Vad innebär koherenskriteriet?
Förklara vad en induktion är: Ge exempel på en deduktion. Hur vet vi vad som är ny vetenskaplig kunskap.

Vad är det som gör att de olika typerna av elektromagnetiska fält är så olika.
Beskriv vad man menar med sannolikhetsurval.
Deduktion – “top-down logic”.

Induktion – “bottom-up logic” (Francis Bacon, 1620).