Dricksvatten gransvarden

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur.
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.
Men kan tillåtas vara samma halt som i aktuellt dricksvatten.

Analys/undersökning, Gränsvärde.

Föreskrifter om dricksvatten – Livsmedelsverket

Antal mikroorganismer 22°C, 1cfu/ml.

Antal långsamväxande bakterier, 0cfu/ml.
Förekomsterna av uran och andra naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten från.
Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten tas fram gemensamt av.

Rikt- och gränsvärden för radon i vatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Gräns för tjänligt med anmärkning.

De gränsvärden som finns gäller för färdigt dricksvatten och inte för råvatten.
Genom beredning i vattenverket ändras råvattnets kvalitet så att det dricksvatten. Beräkningen av gränsvärden för förorenande ämnen är. Gränsvärden för koliforma bakterier.
Antal per 1ml (milliliter).

Tjänligt, med anmärkning, 50-499.
God kvalitet på vårt dricksvatten är en nödvändighet för vår hälsa och 3.
Livsmedelsverkets gränsvärde för fluorid i vattenledningsvatten är 5. Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover.

Dricksvatten – Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets gränsvärden.
Med gränsvärden avses nivåer som inte får överskridas.
Gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30.
Hygieniska gränsvärden för lösningsmedel.
Fysikalisk-kemiska parametrar i dricksvatten.

Organiska ämnen i dricksvatten. Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har också regler om radon i dricksvatten.

Det är därför fördelaktigt med en viss mängd fluor i dricksvatten.
Dessutom finns gränsvärden för radon i dricksvattenutgivna av Livsmedelsverket.
Bq/l vatten, Mätning av radonhalten i inomhusluften bör göras.